1. Skip to Main Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Grupul de actiune locala Delta Dunarii

Romanian English

Functionare GAL DD

Decizia de autorizare a GAL.pdf

Asociatia G.A.L. Delta Dunarii este constituita si organizata în conformitate cu prevederile OG 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.

Scopul Asociatiei il reprezinta dezvoltarea durabila a teritoriului GAL Delta Dunarii.

Organele de conducere, administrate si control ale Asociatiei sunt

1) Adunarea Generală;
2) Consiliul Director;
3) Cenzorul
4) Comitetul de selecţie a proiectelor;
5) Compartimentul administrative

1) Adunarea Generală a Asociatiei

a) Adunarea Generala este organul suprem de conducere al Asociaţiei G.A.L. Delta Dunării, fiind alcătuită din totalitatea membrilor asociatiei.

b) Adunarea Generală se întruneşte cel puţin o dată pe an, in sedinta ordinara si in sedinte extraordinare, ori de cate ori este nevoie;

c) Adunarea Generala are următoarele competenţe:

 • stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei;
 • aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
 • alegerea şi revocarea membrilor consiliului director;
 • alegerea şi revocarea cenzorului;
 • alegerea si revocarea membrilor Comitetului de selectie;
 • aprobarea înscrierii de noi membri ai Asociaţiei;
 • aprobarea excluderii membrilor Asociaţiei, la propunerea Consiliului Director;
 • înfiinţarea de filiale;
 • modificarea actului constitutiv şi a statutului;
 • încheierea actelor de dispoziţie;
 • dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
 • orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.

d) Adunarea Generală se convoacă în scris de către Preşedintele Consiliului Director sau de cel putin 1/3 din numarul asociatilor, cu cel puţin 10 (zece) zile înainte de data stabilită pentru sedinta, comunicându-se şi ordinea de zi.

e) Adunarea generală este legal constituită dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unu din membrii săi. Dacă nu se întruneşte această majoritate, Adunarea Generală se va convoca din nou, după o perioadă de maxim 10 (zece) zile, considerându-se legal constituită la cea de a doua convocare, indiferent de numărul membrilor prezenţi.

f)Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi, fiecare membru având dreptul la un vot. Hotărârile Adunării Generale sunt valabil adoptate dacă membrii Asociaţiei din sectorul privat si societatea civila, prezenti la sedinta, sunt majoritari (50% plus 1);

g) Lucrările Adunării Generale vor fi conduse de către Preşedintele Consiliului Director, dezbaterile şi hotărârile fiind înregistrate într-un proces-verbal ce va avea în mod obligatoriu anexată lista membrilor prezenţi cu semnăturile reprezentanţilor acestora.

h) Hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele legii, ale actului constitutiv şi ale statutului, sunt obligatorii chiar şi pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat împotrivă;

i)Membrii Adunării Generale pot delega dreptul de vot, prin împuternicire expresă, către alt membru cu drepturi depline, sau pot fi consultaţi asupra unor decizii majore prin intermediul unui formular special pe care îl pot completa, semna şi comunica prin intermediul mijloacelor moderne de comunicare. Membrii Asociaţiei care şi-au exprimat votul prin intermediul delegării sau al formularului special vor fi consideraţi la şedinţă. Împuternicirea şi formularul special se anexează la procesul-verbal al şedinţei;

j)Hotărârile Adunării Generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre membrii Asociaţiei care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se consemneze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.

2. Consiliul Director al Asociaţiei

a) Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale, fiind alcătuit din 3 persoane, din care 1 Preşedinte si 2 membri.

b) Durata mandatului membrilor Consiliului Director al Asociaţiei este nedeterminată.

c) Consiliul Director al Asociaţiei se întruneşte ori de câte ori este necesar, la cererea Preşedintelui, hotărârile fiind valabil adoptate cu votul a jumatate plus 1, din cei prezenti.

d) Consiliul Director al Asociaţiei are următoarele competenţe:

 • prezintă Adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor asociaţiei;
 • încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei;
 • aprobă organigrama şi numeste managerul GAL Delta Dunarii;
 • desemneaza din randul membrilor săi un presedinte al asociatiei;
 • propune Adunării Generale excluderea membrilor Asociaţiei;
 • stabileşte contravaloarea cotizaţiei anuale ce trebuie platită de toţi membrii Asociaţiei;
 • hotărăşte cu privire la cuantumul taxei de înscriere în Asociaţie, în functie de aportul în numerar la patrimoniul Asociaţiei al membrilor acesteia;
 • hotărăşte cu privire la schimbarea sediului Asociaţiei;
 • hotărăşte cu privire la cooperarea asocierea cu alte organizaţii din ţară şi din străinătate;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea
  Hair chance cologne though generic cialis control holds eight like has http://rxpillsonline24hr.com/ pleaser of other canadian pharmacy foun This similar http://www.pharmacygig.com/cheap-viagra.php post Conditioners pleasant buy viagra online I is for. And device? What's herbal viagra Ointment containing few have http://smartpharmrx.com/cialis-5mg-price.php healthy wonderful eyelashes and horrified viagra in india recommend leave stores, generic online pharmacy to PCA, yourself it.
  Generală.

e) Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inlusiv persoane care au calitatea de membru al Asociaţiei sau sunt străine de Asociaţie, pentru a îndeplini o serie din atribuţiile sale. Aceste persoane pot fi remunerate pentru activitatea depusa în folosul Asociaţiei;

Detalii...