1. Skip to Main Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Grupul de actiune locala Delta Dunarii

Romanian English

Comuna Ceamurlia de Jos

DESCRIEREA LOCALITATIceamurlia1

Comuna Ceamurlia de Jos este amplasată în partea de sud a judeţului Tulcea la o distanţa de 4 km de drumul naţional Tulcea – Constanţa, respectiv 60 km faţă de municipiul Tulcea şi 21 de km de Babadag, cel mai apropiat oraş. Numele Ceamurlia este de origine turcească (çamur = nămol) şi se traduce prin nămolita sau mlăştinosul, probabil datorită zonei acvatice din apropierea satului.
Localitatea este delimitată în nord de comuna Sarichioi şi oraşul Babadag, la vest de comuna Baia, la est de comuna Jurilovca iar la sud de lacul Goloviţa.
Sub raport climatic – clima este continentală de stepă, cu jurilovca 4veri mai puţin călduroase şi ierni nu prea reci sub influenţa complexului lagunar RAZELM – SINOE. Temperatura medie anuala este de 10,8°C iar cantitatea medie de precipitaţii este de 400mm/mp anual.
Suprafaţa administrativă a comunei este de 15390 ha (7413 ha luciu de apă, 7977 ha teren agricol).

Comuna Ceamurlia de Jos are un număr de 2364 locuitori din care 1917 sunt locuitori peste 18 ani. În ceea ce priveşte structura etnică a populaţiei, aceasta se prezintă astfel: români – 98,05%, romi - 1,84%, maghiari - 0,07% şi lipoveni - 0,04%.
Comuna are în componentă 2 sate: Ceamurlia de Jos si Lunca.

Resursele de subsol
Pe teritoriul comunei se găsesc depozitele loessoide, gălbui, cu grosimi de până la 15 m. Sub aceste depozite se ivesc sporadic calcare marnoase de vârsta coniaciană. Pe raza acestei comune, în afara de loess, extras sporadic de către localnici, nu sunt semnalate resurse minerale care să fi făcut obiectul unor exploatări sistematice
Educaţie şi cultură
Comuna dispune de două şcoli cu clasele I –VIII, dotate corespunzător, amplasate în cele două localităţi componente. Primăria are un proiect de amenajare a curţii şcolii I – VIII din Ceamurlia de Jos, proiect care se află în prezent faza de licitaţie pentru atribuirea contractului de proiectare şi execuţie. Aceasta investiţie urmează a fi finanţată din fonduri de la Ministerul Educaţiei şi Cercetării. La începutul anului 2011, a fost finalizată construirea unei gradiniţe cu program normal în localitatea Ceamurlia de Jos. Profesorii care îşi desfăşoară activitatea în comună sunt calificaţi.
În comună există două cămine culturale ce au fost recent reabilitate (Căminul cultural Lunca în anul 2010 şi Căminul cultural Ceamurlia de Jos în anul 2011). Primăria pregăteşte în prezent documentaţia pentru dotarea căminului cultural din Ceamurlia de Jos, în vederea accesării unei finanţări pe măsura 322. Activităţile culturale şi de conservare a tradiţiilor sunt aproape inexistente, cu excepţia unui ansamblu de dansuri bulgăreşti Asiga. Există de asemenea un ansamblu de colindători (conservarea tradiţiilor).
Sănătate
În comună funcţionează două dispensare, inclusiv un cabinet stomatologic iar medicul generalist poate asigura urgenţele medicale. De asemenea, în localitatea Ceamurlia de Jos există o farmacie.

Infrastructura
Reteaua rutieră ce tranzitează teritoriul administrativ al comunei Ceamurlia de Jos este compusă din: drumuri nationale, judetene, comunale si străzi.
Extremitatea vestică a teritoriului comunei este traversată pe directia N-S de DN 22 (E87) pe
o lungime de 5,150 km. Drumul judetean 222 străbate comuna pe directia E-V pe o lungime de
13,296 km. Pe directia N-S teritoriul comunei este tranzitat si de calea ferată Medgidia-Tulcea.
Legătura cu Gara Ceamurlia de Jos este asigurată de DC 63 cu lungimea de 2,0 km. În
prezent pentru acest drum pietruit, în stare rea s-a întocmit proiectul în vederea lucrărilor de
modernizare.
DC 65, în lungime de 4,0 km, din care 3,1 km pe teritoriul comunei asigură legătura directă
cu Baia. Pe acest drum, în cursul anilor 2008,2009 au fost executate lucrări de modernizare finantate prin HG 577/1997 – Programul de pietruire si modernizare al drumurilor locale.
Reteaua stradală din intravilanul localitătilor comunei Ceamurlia de Jos însumează 34,0 km,
din care: 18,0 km (3,5 km pietruiti) în localitatea Ceamurlia de Jos si 16,0 km (5,0 km pietruiti).

Deseuri - Comuna Ceamurlia de Jos este membră în „Asociatia de Dezvoltare Interjudeteană a Infrastructurii de Deseuri menajere" Tulcea, organism ce are ca obiectiv general monitorizarea, supervizarea si implementarea „Sistemului de Management Integrat al Deseurilor în judetul Tulcea", proiect finantat din fonduri europene nerambursabile, prin POS Mediu

Apă si canal -Comuna nu dispune de canalizare, dar există un studiu de fezabilitate finalizat.
Comuna nu este conectată la o statie de epurare si nici nu există o initiativă pentru un viitor proiect.

Comunicatii - În comună există toate tipurile de mijloace de comunicatie – telefonie fixă, mobilă, televiziune prin cablu, internet – dar populatia beneficiază de acestea în proportie scăzută. Doar 50% din locuitorii comunei beneficiază de televiziune prin cablu si 12 gospodării beneficiază de conexiune la internet.

Activitătłi economice
Locuitorii comunei Ceamurila de Jos îşi desfăşoară activitatea în special în agricultură şi creşterea animalelor, piscicultura (pescari individuali), apicultură, comerţ şi turism. Sectorul privat dispune de un singur IMM înregistrat, activitatea economică înregistrând un declin.
Dezvoltarea sectorului zootehnic
Luând în calcul potentialul zootehnic si agricol însemnat al comunei, considerăm că este prioritar a se dezvolta activitătile din acest sector în vederea specializării comunei si obtinerii de avantaje competitive. Programul National pentru Dezvoltare Rurală (PNDR) sustine cresterea competitivitătii
produselor agricole (Axa 1) si oferă sprijin în vederea înfiintării grupurilor de producători. Astfel,prin această măsură din Axa 1 a PNDR se oferă grupurilor de producători fonduri publice nerambursabile menite a stimula parteneriatele între producătorii agricoli. Autoritătile locale au rolul de catalizator al acestor asociatii de producători; trebuie să se asigure că producătorii cunosc facilitătile existente si să le promoveze.
Surse de finantare: Programul National pentru Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007-2013, Axa 1
„Cresterea competitivitătii produselor agricole si silvice", Măsura 1.2.3. „Cresterea valorii adăugate a produselor agricole si forestiere" domeniul „Sprijin pentru înfiintarea grupurilor de producători."

Potential turisticjurilovca 5
În comuna Ceamurlia de Jos pescuitul sportiv poate fi practicat atât pe lacul Golovita, cât si în amenajări piscicole.
În Lunca există Complexul Turistic Lunca, amplasat pe malul vestic al Lacului Golovita si care, împreună cu Statiunea Gura Portitei, se constituie în destinatia turistică principală în zona Lagunei Razim Sinoe.