Tel: 0745344132 | 0748140257 | 0748116901 | E-mail: galdeltadunarii@gmail.com|www.gal-deltadunarii.ro

1974/2006 CE

1974/2006 CE 2017-10-31T10:02:21+00:00

REGULAMENTUL (CE) NR. 1974/2006 AL COMISIEI
din 15 decembrie 2006
de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al
Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurala acordat din Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR)
(2006/1974/CE)

COMISIA COMUNITATILOR EUROPENE, având în vedere Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR)1, în special articolul 5 alineatul (6), articolul 19 alineatul (2) a doua teza, articolul 32 alineatul (1) litera (b), articolul 66 alineatul (3) al treilea paragraf, articolul 70 alineatul (1) si articolul 91,
întrucât:
(1) Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 instituie un cadru juridic unic pentru sprijinul în favoarea dezvoltarii rurale acordat în întreaga Comunitate de catre FEADR. Acest cadru juridic trebuie completat prin norme de aplicare.

(2) În ceea ce priveste coerenta cu masurile finantate prin alte instrumente ale politicii
agricole comune, este oportun a se stabili normele aplicabile exceptiilor privind sprijinul pentru dezvoltarea rurala, în special exceptiilor mentionate la articolul 5, alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005. Sprijinul acordat investitiilor în favoarea dezvoltarii rurale ar trebui sa tina seama de eventualele limitari sau restrictii cu caracter sectorial si sa evite crearea unui exces de productie în sectoarele în cauza.

(3) Este necesar sa se elaboreze norme care sa reglementeze actualizarea planurilor strategice nationale în termeni de continut, de proceduri si de calendar.
(4) Pentru a permite statelor membre si Comisiei sa instituie rapid si eficient noul cadru de programare, este oportun a fixa termenele care trebuie respectate între depunerea programelor de dezvoltare locala si aprobarea acestora de catre Comisie.
1 JO L 277, 21.10.2005, p.1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima data prin Regulamentul (CE) nr. 1463/2006 (JO L 277, 9.10.2006, p.1).

(5) Este oportuna stabilirea normelor de aplicare în materie de prezentare si revizie a programelor de dezvoltare rurala. Pentru a facilita instituirea de programe de dezvoltare rurala, precum si examinarea si aprobarea acestora de catre Comisie, este oportuna stabilirea normelor comune în ceea ce priveste structura si continutul acestora, în special în baza cerintelor prevazute la articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005. În afara de aceasta, este oportuna adoptarea dispozitiilor specifice în ceea ce priveste cadrele nationale prevazute la articolul 15, alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005. (6) Numai modificarile care implica schimbari importante în cadrul programelor, transferuri de fonduri FEADR între axe în cadrul aceluiasi program sau modificari ale ratelor de cofinantare de catre FAEDR ar trebui sa faca obiectul unei decizii a Comisiei.

Pentru vizionarea completa a documentului dati

43567 149 total views,  1 views today