Tel: 0745344132 | 0748140257 | 0748116901 | E-mail: galdeltadunarii@gmail.com|www.gal-deltadunarii.ro

Funcționare Gal DD

Funcționare Gal DD 2017-10-31T09:56:36+00:00

Asociatia G.A.L. Delta Dunarii este constituita si organizata în conformitate cu prevederile OG 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.

Scopul Asociatiei il reprezinta dezvoltarea durabila a teritoriului GAL Delta Dunarii.

Organele de conducere, administrate si control ale Asociatiei sunt

1) Adunarea Generală;
2) Consiliul Director;
3) Cenzorul
4) Comitetul de selecţie a proiectelor;
5) Compartimentul administrative

1) Adunarea Generală a Asociatiei

a) Adunarea Generala este organul suprem de conducere al Asociaţiei G.A.L. Delta Dunării, fiind alcătuită din totalitatea membrilor asociatiei.

b) Adunarea Generală se întruneşte cel puţin o dată pe an, in sedinta ordinara si in sedinte extraordinare, ori de cate ori este nevoie;

c) Adunarea Generala are următoarele competenţe:

stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei;
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
alegerea şi revocarea membrilor consiliului director;
alegerea şi revocarea cenzorului;
alegerea si revocarea membrilor Comitetului de selectie;
aprobarea înscrierii de noi membri ai Asociaţiei;
aprobarea excluderii membrilor Asociaţiei, la propunerea Consiliului Director;
înfiinţarea de filiale;
modificarea actului constitutiv şi a statutului;
încheierea actelor de dispoziţie;
dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.

d) Adunarea Generală se convoacă în scris de către Preşedintele Consiliului Director sau de cel putin 1/3 din numarul asociatilor, cu cel puţin 10 (zece) zile înainte de data stabilită pentru sedinta, comunicându-se şi ordinea de zi.

e) Adunarea generală este legal constituită dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unu din membrii săi. Dacă nu se întruneşte această majoritate, Adunarea Generală se va convoca din nou, după o perioadă de maxim 10 (zece) zile, considerându-se legal constituită la cea de a doua convocare, indiferent de numărul membrilor prezenţi.

f)Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi, fiecare membru având dreptul la un vot. Hotărârile Adunării Generale sunt valabil adoptate dacă membrii Asociaţiei din sectorul privat si societatea civila, prezenti la sedinta, sunt majoritari (50% plus 1);

g) Lucrările Adunării Generale vor fi conduse de către Preşedintele Consiliului Director, dezbaterile şi hotărârile fiind înregistrate într-un proces-verbal ce va avea în mod obligatoriu anexată lista membrilor prezenţi cu semnăturile reprezentanţilor acestora.

h) Hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele legii, ale actului constitutiv şi ale statutului, sunt obligatorii chiar şi pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat împotrivă;

i)Membrii Adunării Generale pot delega dreptul de vot, prin împuternicire expresă, către alt membru cu drepturi depline, sau pot fi consultaţi asupra unor decizii majore prin intermediul unui formular special pe care îl pot completa, semna şi comunica prin intermediul mijloacelor moderne de comunicare. Membrii Asociaţiei care şi-au exprimat votul prin intermediul delegării sau al formularului special vor fi consideraţi la şedinţă. Împuternicirea şi formularul special se anexează la procesul-verbal al şedinţei;

j)Hotărârile Adunării Generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre membrii Asociaţiei care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se consemneze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.

2. Consiliul Director al Asociaţiei

a) Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale, fiind alcătuit din 3 persoane, din care 1 Preşedinte si 2 membri.

b) Durata mandatului membrilor Consiliului Director al Asociaţiei este nedeterminată.

c) Consiliul Director al Asociaţiei se întruneşte ori de câte ori este necesar, la cererea Preşedintelui, hotărârile fiind valabil adoptate cu votul a jumatate plus 1, din cei prezenti.

d) Consiliul Director al Asociaţiei are următoarele competenţe:

prezintă Adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor asociaţiei;
încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei;
aprobă organigrama şi numeste managerul GAL Delta Dunarii;
desemneaza din randul membrilor săi un presedinte al asociatiei;
propune Adunării Generale excluderea membrilor Asociaţiei;
stabileşte contravaloarea cotizaţiei anuale ce trebuie platită de toţi membrii Asociaţiei;
hotărăşte cu privire la cuantumul taxei de înscriere în Asociaţie, în functie de aportul în numerar la patrimoniul Asociaţiei al membrilor acesteia;
hotărăşte cu privire la schimbarea sediului Asociaţiei;
hotărăşte cu privire la cooperarea asocierea cu alte organizaţii din ţară şi din străinătate;
îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea
Hair chance cologne though generic cialis control holds eight like has http://rxpillsonline24hr.com/ pleaser of other canadian pharmacy foun This similar http://www.pharmacygig.com/cheap-viagra.php post Conditioners pleasant buy viagra online I is for. And device? What’s herbal viagra Ointment containing few have http://smartpharmrx.com/cialis-5mg-price.php healthy wonderful eyelashes and horrified viagra in india recommend leave stores, generic online pharmacy to PCA, yourself it.
Generală.

e) Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inlusiv persoane care au calitatea de membru al Asociaţiei sau sunt străine de Asociaţie, pentru a îndeplini o serie din atribuţiile sale. Aceste persoane pot fi remunerate pentru activitatea depusa în folosul Asociaţiei;

f) Nu poate fi membru al consiliului director, orice persoana care ocupa o functie de conducere in cadrul unei institutii publice, daca asociatia are ca scop sprijinirea acelei institutii publice;

g) Preşedintele Consiliului Director este si presedintele Asociatiei si este desemnat de membrii Consiliului Director, pe o perioadă nedeterminată, dintre membrii acestuia.

3. Controlul financiar al Asociaţiei

a) Controlul financiar intern este asigurat de un Cenzor, având în principal următoarele atribuţii:

verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei;
întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;
poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot;
îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală.

b) Cenzorul nu poate fi membru al Consiliului Director al Asociatiei.

4. Comitetul de selectie a proiectelor

a) Comitetul de selectie a proiectelor va fi format din 5 reprezentanti ai membrilor Asociatiei GAL Delta Dunării, propusi si votati de catre Adunarea Generalal si va avea urmatoarele responsabilitati principale:

se implica direct in promovarea programului de finantare catre potentialii beneficiari;
studiaza rapoartele de evaluare si decide cu privire la proiectele care vor fi finantate in cadrul strategiei de dezvoltare a teritoriului;
raporteaza Adunarii Generale cu privire la stadiul implementarii strategiei;

b) Componenta Comitetului de selectie a proiectelor va fi conform cu Dosarul de candidatura a GAL Delta Dunari, respectiv va fi alcatuit din5 membri titulari si 5 membri supleanti reprezentând diversele categorii de parteneri, astfel încât partenerii privaţi să fie reprezentaţi în proporţie de cel puţin 60%, astfel:

1 reprezentant al administraţiei publice locale

1 reprezentant al sectorului privat
3 reprezentanţi ai societăţii civile

c) Selectia proiectelor se va face dupa regula „dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca in momentul selectiei sa fie prezenti cel putin 50% din membri, din care peste 50% sa fie din sectorul privat si societate civila;

d) Daca unul din proiectele depuse pentru selectare, este initiat de un membru al Comitetului de selectie si/sau are o relatie de rudenie de gradul 1 sau 2, conform legii, cu initiatorul de proiect depus spre finantare, persoana (organizatia) in cauza nu are drept de vot si nu va participa la sedinta respectiva. In acest caz, se va informa Presedintele si se vor delega membri supleanti ai Comitetului de selectie.

Daca unul din proiectele depuse pentru selectare, apartine unuia din membrii comitetului, persoana in cauza (organizatia), nu are drept de vot si nu va participa la intalnirea comitetului respectiv.

Pentru transparenţa procesului de selecţie a proiectelor în cadrul GAL şi totodată pentru efectuarea activităţilor de control şi monitorizare, la aceste selecţii va lua parte şi un reprezentant al AMPNDR.

Componența Comitetului de Selecție:

PARTENERI PUBLICI 10%
Nume şi prenume Partener Funcţia în C.S. Tip* /Observaţii
DANILA ION PRIMARIA NUFARU membru Admin

PARTENERI PRIVAŢI 80%
Nume şi prenume Partener Funcţia în C.S. Tip* /Observaţii
MOCANU DANIEL SC DELTA REAL INVEST SRL membru SRL

ONG
Nume şi prenume

Partener
Funcţia în C.S. Tip* /Observaţii
GEORGEL ROSCA ASOCIATIA HERCINICA

presedinte
ONG
TURLICA SIMONA MIHAELA

ASOCIATIA DELTA ECOTUR
membru ONG
SUCIU ECATERINA MARIANA ASOCIATIA SFANTA ECATERINA membru ONG

In procesul de implementare a Planului de Dezvoltare Locala al GAL Delta Dunarii, fiecare partener va fi prezent direct sau prin intermediul reprezentantului desemnat. De asemenea, fiecare dintre parteneri isi va desemna cate un supleant, care sa il inlocuiasca, functie de necesitate. GAL Delta Dunarii este responsabil de implementarea actiunilor din cadrul Planului de Dezvoltare Locala al teritoriului, pe baza caruia a fost selectat si de indeplinirea obiectivelor asumate prin intermediul acestuia.

Reprezentantii supleanti:

Nume şi prenume
Partener/Tip
CRISTEA NICOLAE SC LEGUME SABANGIA SRL/Privat
DRAGOI MARIN DRAGOI MARIN INTREPRINDERE FAMILIALA/Privat
TUDORICA STEFANA ASOCIATIA AGRICOLA MIXTA BESTEPE/Privat
DOMUSCIU MIHAELA VALENTINA ASOCIATIA AVNTUL CEAMURLIA DE JOS/Privat
IVANOV CALIN COMUNITATEA RUSILOR LIPOVENI/Privat

functionare p10

Organizarea şedinţelor de selecţie a proiectelor

Comitetul de selecţie se va intruni de cel puţin 2 ori pe an, în funcţie şi de numărul de sesiuni lansate pentru depunerea proiectelor. Şedinţele sunt convocate de către Preşedintele Comitetului de selecţie iar secretariatul este asigurat de către personalul asociaţiei. Sunt invitaţi să participe la şedinţe cei 5 membri titulari cu drept de vot, iar în condiţiile în care aceştia nu pot participa, vor informa Preşedintele şi vor delega membri supleanţi. În situaţiile excepţionale în care nici membru titular, nici supleantul său nu pot participa, ei pot delega, prin procură, dreptul lor de vot către un alt membru al Comitetului de selecţie. Procura este valabilă doar pentru şedinţa în cauză şi niciun membru al Comitetului nu poate deţine mai mult de o procură. În urma a trei absenţe succesive nejustificate a membrului titular, Preşedintele poate propune GALului excluderea membrului respectiv din comitetul de selecţie.

Conflictul de interese: Dacă unul dintre membrii comitetului se află în conflict de interese (ex. este iniţiatorul sau are o relaţie de rudenie de gradul 1 sau 2, conform legii, cu iniţiatorul unuia dintre proiectele depuse spre finanţare etc.), în această situaţie persoana în cauză nu are drept de vot şi nu va participa la şedinţa respectivă.

5. Compartimentul administrativ

a) Compartimentul administrativ este format din totalul angajatilor si colaboratorilor Asociatiei si are cel putin urmatoarea componenta: Manager GAL, Responsabil financiar – contabil, Manager proiecte si Secretar/Animator. Se pot angaja pe consultanti externi pe perioada determinata, functie de necesitati.

b )Compartimentul administrativ are urmatoarele atributii:

coordoneaza activitatea GAL (resurse umane, financiar si logistic)
asigura implementarea strategiei GAL Delta Dunarii
asigura controlul gestiunii financiar- contabile a GAL Delta Dunarii;
asigura suportul logistic si de secretariat pentru toate activitatile GAL
asigura animearea teritoriului si promovarea actiunilor GAL Delta Dunarii
asigura expertiza specifica pentru verificarea proiectelor, management organizational, management financiar, consultanta, studii, analize, baze de date, etc. prin cooptare de specialisti;
este gestionarul mijloacelor fixe si obiectelor de invetar, aflate in patrimoniul Asociatiei;
in domeniul protectiei muncii si P.S.I., instruieste personalului in vederea reducerii factorilor de risc si accidentarea salariatilor;
indeplineste orice alte atributii stabilite de conducerea Asociatiei.

43567 157 total views,  1 views today