Tel: 0745344132 | 0748140257 | 0748116901 | E-mail: galdeltadunarii@gmail.com|www.gal-deltadunarii.ro

1698/2005 CE

1698/2005 CE 2017-10-31T10:02:50+00:00

REGULAMENTUL (CE) NR. 1698/2005 AL CONSILIULUI din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolele 36, 37 și 299 alineatul (2),având în vedere propunerea Comisiei, având în vedere avizul Parlamentului European (1), întrucât:

(1) O politică de dezvoltare rurală ar trebui să însoțească și să completeze politicile de sprijin al pieței și al veniturilor aplicate în cadrul politicii agricole comune și să contribuie astfel larealizarea obiectivelor politicii menționate, prevăzute în tratat. Ar trebui, de asemenea, ca această politică de dezvoltare rurală să ia în considerare obiectivele generale privind coeziunea
economică și socială stabilite în tratat și să contribuie la realizarea acestora, integrând totodată celelalte mari priorități politice expuse în concluziile Consiliilor Europene de la Lisabona și Göteborg privind competitivitatea și dezvoltarea durabilă.

(2) Tratatul dispune că, la elaborarea politicii agricole comune și a metodelor speciale pe care aceasta le poate implica, se va ține seama de caracterul special al activității agricole, determinat de structura socială a agriculturii și de disparitățile structurale și naturale dintre diversele zone rurale.
(3) Reforma politicii agricole comune din iunie 2003 și aprilie 2004a introdus schimbări majore, care ar putea avea consecințe semnificative asupra economiilor rurale de pe întregul teritoriu rural al Comunității, în ceea ce privește modelele de producție agricolă, metodele de gestionare a terenurilor și de ocupare a forței de muncă, precum și, într-un sens mai larg, asupra condițiilor
socio-economice din aceste zone rurale.

(4) Acțiunea Comunității ar trebui să fie complementară celei întreprinse de statele membre sau să urmărească să contribuie la aceasta. Parteneriatul ar trebui consolidat prin prevederea unor
modalități de participare a diferitelor tipuri de parteneri, în deplină concordanță cu competențele instituționale ale statelor membre. Partenerii în cauză ar trebui să fie implicați în pregătirea, monitorizarea și evaluarea programării.

(5) Dat fiind faptul că obiectivul prezentului regulament, și anume dezvoltarea rurală, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, luând în considerare legătura existentă între
dezvoltarea rurală și celelalte instrumente ale politicii agricole comune, amploarea disparităților dintre zonele rurale și limitele mijloacelor financiare ale statelor membre într-o Uniune extinsă
și, prin urmare, poate fi realizat mai bine la nivel comunitar grație garanției multianuale a finanțărilor Comunității care sunt axate peprioritățile sale, Comunitatea poate adopta măsuri în conformitatecu principiul subsidiarității consacrat la articolul 5 din tratat.

Pentru vizionarea completa a documentului dati Click aici>>>

43567 155 total views,  1 views today